VEGAN ENCHILADAS

$75.00

black bean, sweet potato, poblano stuffed flour tortilla, salsa verde, pickled onion, smoked corn crumble, cilantro.8 enchiladas. Serves 8

Total: 75.00